Privacy Policy Speeltuin Kindervreugd

Speeltuin Kindervreugd hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil Speeltuin Kindervreugd heldere en transparante informatie geven over hoe Speeltuin Kindervreugd omgaat met persoonsgegevens.

Speeltuin Kindervreugd doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Speeltuin Kindervreugd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat Speeltuin Kindervreugd in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Zorgt dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Speeltuin Kindervreugd is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hillegom, 25 mei 2018