Privacy Policy

Speeltuin Kindervreugd hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil Speeltuin Kindervreugd heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Speeltuin Kindervreugd doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat Speeltuin Kindervreugd in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Zorgt dat verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraagt om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Speeltuin Kindervreugd is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hillegom, 25 mei 2018